Polaroids: Biwicchen Triptych

Polaroids: Biwicchen Triptych
[Camera: Polaroid SLR680 –  expired Polaroid Originals film]
Polaroids: One Way Mirror

Polaroids: One Way Mirror
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals colour film]