• Polaroids
  • Polaroids: One Way Mirror

    • Share on Tumblr

     Share on TumblrPolaroids: One Way Mirror [Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals colour film]    Share on Tumblr

    • Share on Tumblr