Polaroids: Peep Show

Polaroids: Peep Show
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals film]
Model – @ccwilson